Bolly Holly Trends

A Complete Site for Bollywood Hollywood Trends

Friendship Day 2017 Shayari Sms, Messages, Ascii Wishes In Hindi for Girlfriend Boyfriend

Friendship Day 2017 Shayari Sms, Messages, Ascii Wishes In Hindi for Girlfriend Boyfriend
Rate this post

Friendship is very consecrated relationship between two diverse hearts. To honor the friends a day has been decided and it is called as Friendship Day which is celebrated globally on the first Sunday of August. Friendship Day 2017 Hindi Shayri, Friendship Day 2017 SMS Wishes. So guys check the full article for more details. You can also rate our article from the rating poll availabl in the article.

friendship day 2017 sms wishes greetings shayri for bf gf bff

friendship day 2017 sms wishes greetings shayri for bf gf bff

Friendship day Hindi Shayri Messages for GF BF | Friendship Day 2017 Wishes Sms In English

his is the day to honor the friends and the loved ones who stand beside you and make you smile when there is nothing about to smile. This day friends get the opportunity to cherish and relish their sweet memories of their life together with their close friends. They celebrate the day by enjoying parties, participating in different activities and by sending Friendship Day Shayri in Hindi and Friendship Day Messages in Hindi for BF GF

 • Têri ɱuskurӓhӓt ɱêri Pêhchӓn Thi,
  Têri Khusi ɱêri shӓӓn Thi,
  Kuchh Bhêê Nӓhii têrê binӓ ɱêri Jindӓӓgi ɱê,
  Bӓs Itnӓ Sӓɱӓj Lê,Têri Dosti Hêê ɱêri JӒӒŅ Thi…

 

 • …Kӓɱyӓbi Bӓdi Nӓhi Pӓӓnê Шӓlê Bӓdê Hotê Hӓi.
  Zӓkhɱ Bӓdê Nӓhi Bhӓrnê Шӓlê Bӓdê Hotê Hӓi.
  Itihӓs Kê Hӓr Pӓnnê Pê Likhӓ Hӓi.

 

 • Dosti Bӓdi Nӓhi Nibhӓnê Шӓlê Bӓdê Hotê Hӓi?
  Jӓb Sê Ӓӓpko Jӓnӓ Hӓi,
  Jӓb Sê Ӓӓp Sӓ Dost Pӓyӓ Hӓi,
  Hӓr Duӓ ɱê Ӓӓp Kӓ Nӓӓɱ Ӓӓyӓ Hӓi,
  Dil Kӓrӓtӓ Hӓi Punchu Us Rӓb Sê Kê,
  Kyӓ Itnӓ Pyӓrӓ Dost Sirf ɱêrê Liyê Bӓnӓyӓ Hӓi?.

 

 • Ӓchhӓ Dost Hӓӓth ӓur Ӓӓnkh ki Tӓrӓh hotӓ hӓi
  Jӓb Hӓӓth ko Tӓklif hoti hӓi to Ӓӓnkh Roti hӓi
  ӓur Jӓb Ӓӓnkh roti hӓi to ӓӓth Ӓӓnsu Pochtӓ hӓi.

 

 • School ki dosti 12th clӓss tӓk
  Univêrsty ki dosti Finӓl yêӓr tӓk
  Officê ki dosti Rêtirêɱênt tӓk
  Lovêr kê dosti shӓdi tӓk
  Hӓɱӓri Dosti ӓӓp sê 30-Fêb tӓk
  Kyun Kê..
  Nӓ kӓbhi 30 Fêb ӓyêgi
  Ӓur nӓ huɱӓri dosti kӓ ênd hogӓ
 • Dost 1 ӓisӓ ‘Chor’ hotӓ hӓi jo.
  Ӓnkho sê ӒӒNSU
  Chêhrê sê PӒRÊSHӒNI
  Dil sê ɱӒYUSI
  Zindgi sê DUKH
  Ӓur hӓtho ki lӓkiro sê ɱӒUT
  Tӓk ko churӓ lêtӓ hӓi.
  Jӓb sê ӓӓpko jӓnӓ hӓi,
 • Hӓr kisi ko sӓchӓ dost pӓӓnê ki ӓӓs hӓi,
  Ӓisӓ dost to lӓkin sirf ɱêrê hi pӓӓs hӓi,
  ɱisӓӓl hӓi Шo sӓchi dosti ki yӓӓro,
  Tӓbhi to huɱê uski dosti itni khӓs hӓi.

 

 • Yê hӓɱӓri dosti yu hi bӓni rӓhê,
  jubӓn kuch kӓhê nӓ kӓhê,
  dil bhӓШnӓo ko sӓɱӓjhtӓ rӓhê,
  HӒPPY FRIÊNDSHIP DӒY 2017

Advance Friendship Day Messages for Best Friend | Friendship Day Advance Wishes Sms for BFF

friendship day 2017 shayri in hindi

friendship day 2017 shayri in hindi

There are many websites over the internet today that will provide you with unique messages and Shayari that you may use to greet and wish your friends on this auspicious occasion of Friendship Day 2017. These websites have widest collection of inspirational and emotional messages and text which you may use to greet your best friends on this day. The Messages and Shayari designed by the experts in a way that it can easily make the recipient feel happier and special. You can browse across the collection of Shayari and SMS and Messages and select the one that suits your need and preferences and most importantly the mood and persona of the recipients.

 • Bӓӓrish ɱêin Bhêêgnӓ Ki ɱӓsti Bhi Koi ɱӓsti Hӓi Jo Tu Nӓ Ho Sӓӓth
  Шoh Zukӓӓɱ Honê Kӓ Dhong Kӓrnӓ Bhi Koi ɱӓsti Hӓi Jo Tu Nӓ Ho Sӓӓth
  Zindӓgi ɱêin Sӓb Sulӓjh SӓШӓr Toh Jӓӓtӓ Hi Hӓi Koi Bhi Ho Sӓng Toh
  Pӓr Kyӓ ɱêêthӓ Hӓi ɱêêthӓ, Sӓb Fêêkӓ Hi Toh Hӓi Jo Tu Nӓ Ho Sӓӓӓth

 

 • Yӓӓri Dosti Ki Lottêry ɱêin Kyӓ Têrӓ Kyӓ ɱêrӓ
  Kӓbhi Tu Hӓsӓ, ɱêin Roothӓ, Kyӓ Têrӓ Kyӓ ɱêrӓ
  Bӓdɱӓӓshi Jӓyӓz Hӓi, Shor Gul Kӓӓyӓɱ Hӓi
  ɱӓsti Kê Is Sӓfӓr ɱêin Kyӓ Têrӓ Kyӓ ɱêrӓ

 

 • दिन हुआ है तो रात भी होगी,
  हो मत उदास, कभी बात भी होगी,
  इतने प्यार से दोस्ती की है,
  जिन्दगी रही तो मुलाकात भी होगी.

 

 • गुलाब खिलते रहे ज़िंदगी की राह् में,
  हँसी चमकती रहे आप कि निगाह में.
  खुशी कि लहर मिलें हर कदम पर आपको,
  देता हे ये दिल दुआ बार–बार आपको.

 

 • Êk Pêhchӓn Hӓzӓron Dost Bӓnӓ Dêti Hӓi
  Êk ɱuskӓӓn Hӓzӓron Ghuɱ Bhulӓ Dêti Hӓi
  Zindӓgi Kê Sӓfӓr ɱêin Sӓɱbhӓl Kӓr Chӓlnӓ
  Êk Gӓlti Hӓzӓron Sӓpnê Jӓlӓ Kӓr Rӓkh Dêti Hӓi

 

 • दोस्ती हर चहरे की मीठी मुस्कान होती है,
  दोस्ती ही सुख दुख की पहचान होती है,
  रूठ भी गऐ हम तो दिल पर मत लेना,
  क्योकि दोस्ती जरा सी नादान होती है…!!!

Friendship Day Ascii Code Sms Messages for Whatsapp | Frinedship Day 2017 Love Sms Romantic Messages Shayari

friendship day 2017 shayri for friends

friendship day 2017 shayri for friends

Wish them with Friendship Wishes in Hindi and let them know what importance they have in your life and how special they for you. These messages and Shayari of Friendship Day will truly help you to express your feeling to your friends without your presence.

 • Sӓbsê ӓlӓg sӓbsê pyӓrê ho ӓӓp, Tӓrif puri Nӓ ho itnê pyӓrê ho ӓӓp, Ӓӓj pӓtӓ chӓlӓ yê zӓɱӓnӓ Q jӓltӓ hê ӓӓpsê, Qki frnd to Ӓӓkhir hӓɱӓrê ho Ӓӓp.

 

 • Zindӓgi êk rӓilШӓy stӓtion ki tӓrӓh hӓi. Pyӓr êk trӓin hӓi jo ӓӓti hӓi ӓur chӓli jӓӓti hê. Pӓr dosti ênquiry countêr hê. Jo hӓɱêshӓ kêhti hê ɱӒY I HÊLP U.

 

 • Dosti k Шӓdo ko uhi nibhӓtê rhêngê, hɱ hr Шӓqt ӓӓp ko sӓtӓtê ɱӓnӓtê rӓhêngê, ɱӓr b jӓyê to kyӓ guɱ hӓi, hɱ ӓnsu bӓnkӓr ӓpki ӓnkho ɱê ӓӓtê rӓhêngê

 

 • KӓBhi DIL Ki KӒɱJORI BӓNKӒR RêH JӓTi Hӓi, KӓBhi ШӒQT ki ɱӓJBooRI BӓNKӓR RêH JӓTi Hӓi, Yê Dosti ШO ШӒTÊR Hӓi, JiTNӓ Piyo PYӒӒS ӒDHURI Hi RêH JӓTi Hӓi.

Happy friendship Day Funny Sms Wishes in Hindi | Friendship day 2017 Jokes messages Shayari for Boys Girls

 Friendship Day is celebrated in different ways by different people. Some of the people believe in organizing parties to celebrate the day, while some people prefer to go out for shopping and picnic with their friends. So guys you can also celebrate this day with your friends. If you like this post then do share it with your friends on social networking sites like Facebook, Whatsapp, Pinterest.

Regards: BollyHollyTrends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bolly Holly Trends © 2017 Frontier Theme
Dehradun Escort Services